รถกอล์ฟไฟฟ้า ของราเป็นที่นิยมใช้ในทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยก็เป็นหน่วยงานที่ได้เลือกใช้้รถกอล์ฟและรถไฟฟ้าขนส่งต่างๆของเรา มหาวิทยาลัยธัญบุรีก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของเรา