รถกอล์ฟไฟฟ้ ส่งมอบเพื่อใช้งานใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอบคุณท่านที่ให้ควาวไว้วางใจ